Meet Our Staff

Angela VanSant
Angela VanSant
Sales

(859) 276-0090

(859) 699-3524

angelafaye20@gmail.com
Dave Hufana
Dave Hufana
General Manager
Denayus Johnson
Denayus Johnson
Sales

(859) 785-1777

(313) 286-5748

de97nayus@gmail.com
JASIR RAYYAN
JASIR RAYYAN
Sales

(859) 785-1777

(859) 785-1777

jasir.rayyan53@gmail.com
Robbie Parks
Robbie Parks
Finance Manager

(859) 492-3832

robbie.parks@ymail.com
XAVIER ALLEN
XAVIER ALLEN
Sales

(859) 550-4630

xavierthebest2@gmail.com